Ergonómia a bezpečnosť pre ručnú manipuláciu s materiálom

Ručná manipulácia s materiálom prispieva k veľkému percentu.

muskuloskeletálních porúch hlásených každoročne v Európe a USA. Muskuloskeletálne poruchy často zahŕňajú namožene a nataženie spodnej časti chrbta, ramien a horných končatín.

Môžu spôsobiť vleklé bolesti, zdravotné postihnutie, nutnosť zdravotnej starostlivosti a finančný stres pre tých, ktorí sú týmito poruchami postihnutí, aj zamestnávateľov, ktorí sa často ocitajú v situácii, kedy musí za tieto poranenia platiť účty, a to buď priamo, alebo prostredníctvom odškodnenia pracovníkom; zároveň sa musia vyrovnať so stratou plnej kapacity svojich pracovníkov.

Vedecké dôkazy ukazujú, že účinné ergonomické zásahy môžu znížiť fyzickú náročnosť úloh spojených s ručnou manipuláciou s materiálom, čím sa znižuje frekvencia a závažnosť poranení pohybového aparátu, ktoré môže spôsobiť. Ich potenciál pre zníženie nákladov na zranenia robí zásahy do ergonómie užitočným nástrojom na zvýšenie produktivity spoločnosti, kvality produktov a celkovej obchodnej konkurencieschopnosti.

Ručná manipulácia s bremenami a priemyselné manipulátory (balancéry)

Priemyselné manipulátory a balancéry vznikli v reakcii na potrebu lepšej ergonómie a vyššej bezpečnosti pri manuálnej manipulácii a za účelom dosiahnutia súladu s národnými normami a predpismi (ako napríklad normy EU EN 1005-2 alebo US OSHA a NIOSH súvisiacimi s ergonómiou a bezpečnosťou.

Všetky pomocné zdvíhacie zariadenia majú pozitívny vplyv na ergonomickú bezpečnosť, napriek tomu konvenčné zdvíhacie zariadenia, ako sú zdviháky (ovládané tlačidlami na ovládanie pneumatických alebo stálorychlostných elektrických zariadení) nikdy neboli spojené so zvýšením produktivity. Pre aplikácie, ktoré vyžadujú rýchly a presný pohyb, sú nešikovné, pomalé a nevyužívajú prirodzenej ľudskej schopnosti koordinovať a riadiť pohyby. Tradičné pneumatické manipulátory tiež majú niekoľko neergonomických vlastností: majú tendenciu k prechádzaniu, nárazom a vyžadujú mnoho drobných opravných pohybov za účelom presného umiestnenia bremena, čo spôsobuje únavu a zníženie produktivity (pozri napr. Woldstad, Chaffin – 1994 a Rossi, Bertoloni – 2013).
Absencia intuitívneho a citlivého ovládania môže tiež spôsobiť poškodenie výrobku a kumulatívne traumatické zranenia, najmä keď ľudia pracujú so zariadením s násilím alebo sú frustrovaní prácou s nereagujúcim zariadením a odkladajú ho bokom.

Pre efektívne zlepšenie kondície pracovníka obsluhy a na dosiahnutie ergonómie pri bezpečnej manipulácii je nutné, aby manipulátor nielen odstraňoval napätie pri zdvíhaní bremien (pozdĺž zvislej osi), ale tiež zotrvačnosť počas zrýchlenia, brzdenia alebo pri zmenách smeru.

Tieto ergonomické smernice spĺňajú iba elektronické manipulátory novej generácie INDEVA (Inteligentné zariadenia pre manipuláciu) alebo IAD (Inteligentné pomocné zariadenia).

Výsledky  prípadovej štúdie uskutočnenej Rossim, Bertolonim a uverejnené v Medzinárodnom vestníku priemyselnej ergonómie (2013) ukazujú, že užívanie zariadenia, ako je Liftronic Easy od Scaglia INDEVA, môže byť vhodnejšie pre ručnú manipuláciu s materiálom v situáciách, kedy je zdvíhané bremeno rozmerné (20 kg), ako aj v situáciách, v ktorých hmotnosť bremena nemôže evidentne ospravedlniť nevyhnutnú investíciu do manipulátora (5 kg).

Pokyny pre ergonomickú a bezpečnú ručnú manipuláciu s bremenami

Viac o medzinárodných bezpečnostných normách manuálnej manipulácie s materiálom, ako sú STN EN 1005 a predpisy OSHA a NIOSH, sa dozviete po stiahnutí nasledujúcich dokumentov.
Prečítajte si viac o pracovných skupinách a hlavných normách vydaných CEN/TC122, technický výbor Európskej únie zodpovedný za ergonomické štandardy:

Stiahnuť súhrn hlavných ergonomických zásad a predpisov EÚ a USA

Stiahnuť typické príklady