Právo na rozvoj musí byť naplnené tak, aby spravodlivo uspokojovalo rozvojové a environmentálne potreby súčasných a budúcich generácií.“ (Princíp 3 Deklarácie z Ria de Janeiro, konferencia OSN 1992)

Spoločnosť Scaglia INDEVA považuje svoj rozvoj za proces, ktorý zahŕňa súčasné a budúce generácie v úzkej vzájomnej nadväznosti. Z tohto dôvodu sme pevne odhodlaní chrániť životné prostredie, v ktorom pôsobíme, a v našej environmentálnej politike sme výslovne vyjadrili náš záväzok dosiahnuť ciele vytýčené Organizáciou Spojených národov do roku 2030, a to najmä SDG 12 (Zodpovedná spotreba a výroba), SDG 13 (Konanie v prospech klímy) a SDG 15 (Život na Zemi).

Záväzok spoločnosti Scaglia INDEVA voči životnému prostrediu, potvrdený certifikátom ISO 14001, sa prejavuje v navrhovaní nových, čoraz účinnejších výrobkov pre svojich zákazníkov, v používaní čoraz udržateľnejších a odolnejších materiálov a v pozornosti venovanej energetickej účinnosti jej činností.

Aktivity INDEVA 2030

Plán úspory energie

Naším cieľom je zvýšiť našu energetickú výkonnosť. Na tento účel sme sa vybavili systémom energetického manažérstva v súlade s normou ISO 50001, ktorý zahŕňa plánovanie a racionalizáciu využívania zdrojov s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť v jednotlivých oblastiach spoločnosti optimalizáciou spotreby a jej znížením, ak je to možné.

Činnosti na zníženie množstva odpadu
Zaviazali sme sa znižovať množstvo produkovaného odpadu zavedením programu na maximalizáciu opätovného používania nádob a obalov.

Aktivity v oblasti recyklácie odpadu
Podporujeme organizáciu našich činností s cieľom zaviesť účinný separovaný zber vyprodukovaného odpadu a jeho efektívnejšiu recykláciu.