Scaglia INDEVA je spoločnosť s pobočkami po celom svete, s medzinárodným podnikaním, ktorá si v priebehu rokov vždy udržiavala hodnotu ľudských vzťahov a vzťahov medzi ľuďmi vo vnútri a mimo spoločnosti na poprednom mieste.
Našich ľudí považujeme za nenahraditeľnú súčasť nášho podnikania. Preto nielen prijímame a uplatňujeme mimoriadne prísne zásady a kódexy správania certifikované podľa normy ISO 45001, ale venujeme veľkú pozornosť všetkým aspektom, ktoré sa týkajú blaha našich ľudí a území, na ktorých pôsobíme.
Snažíme sa v našej spoločnosti vytvoriť prostredie, v ktorom je možné zohľadniť angažovanosť a nápady každého človeka, oceniť ich a v ich rozmanitosti a jedinečnosti prispieť k rozvoju spoločnosti.
S týmto cieľom program INDEVA2030 podporuje aktivity a projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN:

INDEVA 2030 activities

Program INDEVA 2030 zahŕňa aktivity a projekty v týchto oblastiach:

  • Zdravie a sociálne zabezpečenie
  • Kvalitné vzdelávanie a dôstojná práca
  • Spolupráca s univerzitami a výskumnými inštitúciami na podporu inovácií
  • Územný hospodársky rast