Priemyselné manipulátory Automaticky riadené vozidlá v priemysle 4.0

INDEVA® (inteligentné zariadenie na manipuláciu radu Liftronic®) a AGV INDEVA si môžu vymieňať údaje s IT systémom zákazníka prostredníctvom podnikovej siete wi-fi a umožňujú vizualizáciu činnosti manipulátora alebo AGV pomocou softvéru rozhrania.

industria 4.0

Existuje mnoho aplikácií, použití a relatívnych výhod priemyselných manipulátorov prepojených s vaším IT systémom a/alebo inými strojmi na montážnej linke alebo v sklade.

Scenár Priemysel 4.0

Pojem Priemysel 4.0 predstavuje súčasný technologický a priemyselný scenár známy aj ako štvrtá priemyselná revolúcia. Tento scenár je charakterizovaný využívaním a aplikáciou senzorov a prepojení, údajov a informácií, výpočtových technológií a predovšetkým analýzou údajov, nových materiálov, strojov, komponentov a automatizovaných systémov, digitalizovaných a prepojených (internet vecí a strojov) s cieľom zlepšiť efektívnosť procesov a/alebo inteligenciu výrobkov, a tým zvýšiť ich pridanú hodnotu na trhu.
Kontext Priemyslu 4.0 charakterizuje revolúcia celých hodnotových reťazcov a rastúca integrácia podniku s dodávateľskými a subdodávateľskými sieťami na vyššej úrovni a zákazníkmi na nižšej úrovni, sprostredkovateľskými a konečnými. Kontext priemyslu 4.0 vedie k prehodnoteniu obchodných modelov, trhových prístupov a výrobných procesov s cieľom dosiahnuť výsledky v oblasti efektívnosti a produktivity.

V kontexte Priemyslu 4.0 je možné prepojiť a kooperovať všetky výrobné zdroje (fyzické aktíva a ľudí v rámci závodu aj mimo neho) a zhromažďovať, analyzovať a pochopiť ich údaje a informácie.

Technológie podporujúce priemysel 4.0 možno zhrnúť do nasledujúcich troch oblastí:
1. Dostupnosť digitálnych a analytických údajov typu Big Data
2. Robotika a pokročilá automatizácia
3. Pokročilá konektivita
Nové technológie sú už dostupné a prítomné v podnikoch, ale v obmedzenej miere, sporadicky a málo integrovane; sú zamerané najmä na riadenie priemyselných procesov pre hromadnú výrobu komponentov (stroje s číslicovým riadením). Integrácia s robotikou je prítomná len v určitých prostrediach, pričom aplikácie sa obmedzujú na opakovanie tej istej činnosti alebo úlohy a na diaľkové riadenie prevádzkovej účinnosti strojov.
Cieľom revolúcie 4.0 a digitalizácie je vytvoriť a riadiť skutočné integrované a prepojené siete strojov, zariadení a výrobných prevádzok, optimalizovať transformačné procesy, znížiť počet chýb a defektov, zlepšiť čas uvedenia na trh a zabezpečiť flexibilitu, rýchlosť a presnosť.